Name (Aufsteigend)
  
 
2-Amino-Desoxyadenosin (2-Amino-dA)[Intern]
5-Methyl-Desoxycytidin (5-Me-dC)[Intern]
Aminoethyl-Phenoxazin-Desoxycytidin (AP-dC, G-Clamp)[Intern]
C-5 Propynyl-Desoxycytidin (pdC)[Intern]
C-5 Propynyl-Desoxyuridin (pdU)[Intern]
Minor Groove Binder (MGB CDPI3)[3']
Pyrene[5'][3']
Pyrene Ser[5'][Intern]
Trimethoxystilbene[5']
Seite 1 von 1 (9 Elemente)Prev[1]Next v