> Elektrochemische Detektion (Redox)
Methylene Blue (3' modification)

Methylene Blue 3' modification: 3´-Methylene Blue
3´-Methylene Blue