> Sonstige Modifikationen
Diphenylbutadiyne (2-yne) (5' modification)

Diphenylbutadiyne (2-yne) 5' modification: 5'-Diphenylbutadiyne (2-yne)
5'-Diphenylbutadiyne (2-yne)