> Sonstige Modifikationen
Benzylcytosine (BC) (5' modification)

Benzylcytosine (BC)  5' modification: 5´-Benzylcytosine (BC)
5´-Benzylcytosine (BC)