> Elektrochemische Detektion (Redox)
Methylene Blue (5' modification)

Methylene Blue 5' modification: 5´-Methylene Blue
5´-Methylene Blue